Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 A Tájékoztató célja, hogy rögzítse Bácska Modul Kft. (székhely: 6430, Bácsalmás, Szent István u. 36 adószám:  továbbiakban: „B.M.K.F.T.”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

 

Bácska Modul Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Bácska Modul Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (GDPR), a jelen tájékoztatóban: Rendelet);

2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

2013.évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);

2000.évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003.évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2017.évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013.évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). Szolgáltató, mint adatkezelő adatai:

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

 

Név: Bácska Modul Kft.

Székhely: : 6430, Bácsalmás, Szent István u. 36

E–mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

ADATKEZELÉSEK

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

 1. A honlap cookie-kat használ. A hirdetéseket közzétevő külső, harmadik személy szolgáltató az oldalon történő látogatás során a felhasználó számítógépén cookie-kat helyez el, illetve gyűjt, mely adatkezelés direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) céljából történik erről részletes tájékoztatás az alábbi linken található: https://boboart.hu/szab%C3%A1lyzatok/s%C3%BCtik-cookie-kezel%C3%A9se

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Eza honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információkrendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. Ateljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül  Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. AGoogle Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

HÍRLEVÉL

 

B.M.K.F.T. jelenleg nem üzemeltet hírlevél szolgáltatást.

  

 

WEBÁRUHÁZ és REGISZTRÁCÓ

 

B.M.K.F.T. jelenleg nem üzemeltet webáruház szolgáltatást és a webáruház szolgáltatáshoz tartozó regisztrációval sem foglalkozik.

 

WEB-BEACON és PROFILALKOTÁS

 

B.M.K.F.T. jelenleg nem alkalmaz a weboldalán, a https://bacskamodul.hu oldalon sem web-baeacon és semmilyen profilalkalmazásra szolgáló programot, alkalmazást.

 

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 • számlázási adatok (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám)
 • szállítási adatok (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A számlázási adatokat a számviteli szabályozásra vonatkozó rendelet szerint azokat : B.M.K.F.T.  a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A szállítási adatokat a feljegyzés napjától számított 12 hónapig tárolja.

 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen B.V.E.V.  illetve B.V.E.V.  belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe.

 „B.M.K.F.T. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

Az ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, önként megadott személyes adatával együtt bizalmasan kezel, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

 

 

SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATBAN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy információt kapjon az alábbiakról:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) automatizált döntéshozatal (profilalkotás) ténye, és legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat az Ön személyazonosságának igazolása.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat

útján történő – kiegészítését.

 

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje például az alábbi feltételek esetén:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Fenti jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Fentiekkel kapcsolatos kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelmek nyomán hozott intézkedésekről vagy arról, hogy az mely okból nem teljesíthető.

Amennyiben igényét nem tudjuk határidőre teljesíteni (pl. kérelmek száma, igények összetettsége miatt) a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha biztonsági intézkedéseink ellenére esetlegesen adatvédelmi incidens történne, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, úgy indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk arról világos és közérthető formában.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., telefon: +36 -1-391-1400 fax: +36-1-391-1410, honlap: www.naih.hu, e–mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet élni, valamint bírósági jogorvoslatot vehet igénybe.

Kérjük, hogy mielőtt hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával a gyorsabb megoldás érdekében vegye fel a kapcsolatot : B.M.K.F.T. -kel.

Adatvédelemmel kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. március 01-től hatályos.